WIE WE ZIJN & WAT WE DOEN

LiPS is een advies- en studiebureau dat wetenschappelijk onderbouwde, innovatieve oplossingen en procesbegeleiding biedt
aan iedereen die meerwaarde wil creëren in complexe, ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus.
    
LiPS staat voor kwaliteit. Voor een aanpak op maat van de plek en de klant.
Zes kernprincipes duiden wie we zijn en wat we doen:


1 — WIJ HANDELEN ALS ROLMODEL

Bewust handelen start vandaag, maar legt de krijtlijnen voor morgen.

LiPS neemt dan ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de huidige en volgende generaties. Dat doen we door conceptuele, procesmatige en ruimtelijke voorstellen te formuleren en uit te werken. Die zitten altijd verankerd in een wervende en resultaatgerichte totaalvisie. Ze focussen op de synergie tussen de belanghebbenden en op de toegevoegde waarde voor ruimte en maatschappij.

We beschouwen elke opdracht als een potentiële katalysator om een grotere beweging in gang te zetten of een bredere uitrol te initiëren.

2 — WIJ ZIJN BRUGGENBOUWERS tussen

mensen
met verschillende opinies, wensen en ambities: beleid, administratie, bevolking, projectontwikkelaars, investeerders, ...
expertises
stedenbouw, planologie, landschapsarchitectuur, mobiliteit, architectuur, sociologie, demografie, economie, geografie, energie, milieu, civiele technieken, commerciële valorisatie, projectmanagement, communicatie & participatie, …
schaalniveaus in ruimte
objectruimte, omgevingsruimte en geografische ruimte, in- en uitzoomen tussen micro-meso-macro schaal
mo(nu)menten in de tijd
vroeger, nu en later

3 — WIJ STAAN VOOR TEAMWERK

LiPS kiest voor een integrerende benadering.
We brengen een multidisciplinair expertenplatform samen op basis van kennis en ervaring, mét aandacht voor differentiatie in culturele achtergrond en gender. Zo verzekeren we dat we de diverse invalshoeken van het vraagstuk grondig en kruisbestuivend aanpakken. Bovendien delen de teamleden als mens dezelfde waarden en hanteren ze dezelfde werkmethode en ethiek.

Het resultaat?

We werken op een intelligente en doeltreffende manier samen aan innoverende voorstellen.

4 — WIJ INSPIREREN

door kruisbestuiving tussen praktijk, theorie en experiment
LiPS beschouwt een continue verbreding en verdieping van zijn kennis als de drijfveer en de voorwaarde voor de hoge kwaliteit die het levert.
door activatie
LiPS legt (proactief) de juiste en prangende maatschappelijke uitdagingen op tafel, met vooruitziende en onderbouwde beschouwingen en oplossingen.
door reflectie
LiPS stelt onbevangen de juiste, kritische vragen. Zo leggen we onuitgesproken wensen en achterliggende beweegredenen bloot en plaatsen we die in het juiste perspectief. En is dat nodig, dan bevragen we de vraag zélf vanuit een constructieve basishouding, en herformuleren we de vooropgestelde uitdaging.
door onze mening te delen 
LiPS mengt zich in het publieke debat met maatschappelijk relevante bijdragen en standpunten – ongebonden maar onderbouwd.

5 — WIJ GIDSEN

door betrokken curator te zijn
LiPS betrekt (formele en niet-formele) partners op een respectvolle en dialogerende manier in het proces. Zo maken we van hen actieve metgezellen. LiPS stuurt het denk- en ontwerpproces met een open mindset en met eerbied voor de ruimte (genius loci) en de mens.
door procesmatige aanpak
Momenten van reflectie, terugkoppeling en het doorhakken van knopen in een nauwe samenwerking met de opdrachtgever: ze zijn eigen aan onze projectaanpak.
Het startpunt van elke opdracht? De projectdefinitie scherpstellen door het luisterend oor voor de opdrachtgever te koppelen aan de inzichten die we al verwierven.
Wanneer zetten we de stap van idee naar planuitvoering? Pas nadat we de vraag en de ambitie van de klant en de projectpartners challengden met de verwachtingen en observaties van de maatschappij. En dat zowel in termen van levensstijl en trends, ruimtegebruik, duurzaamheid als site-identiteit. 
We bedden het (ruimtelijke) project altijd in de relevante geografische schalen in. Zo plaatsen we de probleemstelling en de opportuniteiten van een afgebakend projectgebied in de juiste context. 
Via ontwerpend onderzoek en een data toolbox leggen we sterke verbanden tussen de relevante deelfacetten zoals ruimte en mobiliteit. Met als sluitsteen de financiële haalbaarheid (kosten en baten) van het uiteindelijke project.

6 — WIJ FOCUSSEN OP REALISATIE

door creatie van toekomstbestendige kaders
LiPS verbeeldt de toekomst van de maatschappij. Hoe? Door onze gedegen, overkoepelende visie te vertalen in een sturend kader. Dat moet de tand des tijds doorstaan en toch voldoende vrijheid bieden voor een flexibele, aanpasbare invulling. 
door toetsing van de haalbaarheid
LiPS maakt het verschil door sterke en concrete resultaten – van bij het idee tot de kwaliteitsvolle oplevering. We werken hiervoor van bij de start strategisch, probleemoplossend en resultaatgericht. Centraal hierbij staat de haalbaarheid vanuit verschillende invalshoeken: ruimtelijk, verkeerskundig, technisch, juridisch, financieel (budgettair en kostenbewust), politiek-maatschappelijk en planmatig.
door inzet op permanente interactie
LiPS installeert voor elk project een kader voor communicatie, participatie en coproductie dat past bij alle betrokkenen: partners, bevolking, middenveld, bedrijven, kennisinstellingen, … Dat verzekert dat onze voorstellen en realisaties breed worden gedragen.


OPDRACHTGEVERS

Publieke en private partijen die mee innovatief willen nadenken over synergieën en toegevoegde waarde tussen maatschappelijke en ruimtelijke doelen:


— projectontwikkelaars en grondeigenaars
— bedrijven
— overheden: lokaal, provinciaal én gewestelijk
— intermediums: intercommunales, POM’s, Voka, UNIZO, vakbonden, burgerverenigingen, enz.